flexile-white-logo

Algemene verhuurvoorwaarden Verhuurservice Oost Juli 2023

 

Begripsomschrijving

In deze  algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Het gehuurde: de aanhangwagen en/of de andere zaak, inclusief de accessoires die worden gehuurd; Aanhangwagen: een aanhangwagen als bedoeld in de Wegenverkeerswetgeving.

Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;

Verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon lid van BOVAG Aanhangwagenbedrijven die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;

Schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt als gevolg van: beschadiging (inclusief abnormale slijtage) of vermissing van het gehuurde of van toebehoren (zoals sloten en sleutels van (compartimenten binnen) het gehuurde) of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervangen van (toebehoren en onderdelen van) het gehuurde en het derven van huurinkomsten; met of door het gehuurde aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het gehuurde jegens derden aansprakelijk is.

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

deze algemene voorwaarden gelden voor huurovereenkomsten van voertuigen tussen verhuurder en huurder.

 

Artikel 2 – Het aanbod

 1. Huurder mag kiezen of verhuurder een aanbod schriftelijk of mondeling doet.
 2. Een aanbod mag herroepen worden als het aanbod afhankelijk is van de beschikbaarheid van een voertuig. Anders kan het aanbod 14 dagen lang niet herroepen worden.

 

Artikel 3 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. Dit is zowel mondeling als schriftelijk.
 2. De huurovereenkomst geldt voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst staat of zoals op een andere manier overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt dag en tijdstip waarop de huurperiode begint en eindigt.

 

Artikel 4 – Ontbinding (bedenktijd)

Huurders hebben gedurende 14 dagen na het tot stand komen van de huurovereenkomst een ontbindingsrecht. Dit geldt niet bij directe afname en/of binnen de afgesproken annuleringsvoorwaarden.

 

Artikel 5 – De prijs en de prijswijzigingen

 1. De huursom en eventuele bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen.
 2. Tijdens de huurperiode betaalt de huurder de kosten vanwege het gebruik van het gehuurde.
 3. Alleen kosten die afgesproken zijn, kunnen aan huurder in rekening worden gebracht. Wel moet de huurder als daar een reden voor is aan de verhuurder schadevergoeding betalen.

 

Artikel 6 – De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode

 1. Huurder moet het gehuurde op de dag en tijd waarop de huurperiode eindigt terugbrengen.
 2. De huurder mag het gehuurde slechts met toestemming van de verhuurder buiten openingstijden of op een ander adres terugbrengen.
 3. Afspraken over het eerder terugbrengen van het gehuurde binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend.
 4. Komt het gehuurde niet volgens afspraak terug na het einde van de (eventueel verlengde) huurperiode, dan kan de verhuurder het gehuurde onmiddellijk terugnemen. De contractuele verplichtingen van de huurder blijven bestaan tot het moment dat het gehuurde aan verhuurder terug is gegeven.
 5. Als huurder het gehuurde niet op tijd inlevert, mag de verhuurder de huurder de daghuurprijs in rekening brengen voor elke dag dat het gehuurde te laat komt. Daarnaast kan de verhuurder om een vergoeding voor schade vragen, zowel voor schade die bestaat, als voor schade die nog zal volgen.

 

Artikel 7 – Annulering

 1. Als een overeenkomst wordt geannuleerd door de huurder, dan kan de verhuurder de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

– bij annulering vanaf 7 dagen voor de dag van verhuur: 50% van de huursom;

– bij annulering vanaf minder dan 1 dag voor de dag van verhuur: de volle huursom.

 

Artikel 8 – Betaling

 1. Bij het begin van de huur vraagt verhuurder om betaling van de waarborgsom.
 2. De waarborgsom wordt in principe terug betaald bij inlevering van gehuurde. Openstaande kosten zullen direct verrekend worden.
 3. In geval van schade van de verhuurder wordt dit ook met de waarborgsom verrekend. Dit terugbetalen zal plaatsvinden zodra duidelijk is welk bedrag er over is.

 

Artikel 9 – Verplichtingen huurder

 1. De huurder moet netjes met het gehuurde omgaan en zorgen dat hij het gehuurde gebruikt zoals dat bedoeld is.
 2. Huurder moet het gehuurde inleveren in dezelfde staat als hij het heeft ontvangen. Huurder heeft geen recht op vergoeding als hij verbeteringen aan het gehuurde heeft gedaan die verwijderd moeten worden.
 3. Huurder mag het gehuurde verder alleen aan iemand geven, als deze als bestuurder op het huurcontract staat.
 4. Huurder mag het gehuurde niet doorverhuren.
 5. Het is huurder toegestaan het gehuurde buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen indien het landen betreft die op de groene kaart van het trekkende voertuig vermeld staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.
 6. Als het gehuurde kapot is, geldt artikel 10 lid 3 en mag de huurder het gehuurde niet meer gebruiken als dit het erger maakt.
 7. Huurder is verplicht om de bestuurder en de personen die hij het gehuurde laat gebruiken te wijzen op de regels van de verhuur en er op te letten dat deze zich hier ook aan houden.
 8. Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het gehuurde behorende sloten en sleutels en de bij het gehuurde behorende documenten (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten).

10.Huurder moet een WA-verzekering hebben voor het trekkende voertuig waarmee het gehuurde wordt getrokken.

 

Artikel 10 – Instructies voor de huurder

 1. Huurder moet de bandenspanning van het gehuurde op niveau (laten) houden.
 2. Huurder moet het gehuurde schoon terug geven. Doet huurder dit niet, dan kunnen de reële schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.
 3. Is het gehuurde zichtbaar kapot, heeft het gehuurde iets beschadigd, of raakt het gehuurde vermist, dan moet huurder deze instructies opvolgen.

               huurder informeert de verhuurder hierover;

               doet dat wat de verhuurder aan hem vraagt;

                huurder geeft uit eigen initiatief of in reactie op een verzoek alle inlichtingen en relevante documenten aan de verhuurder of aan diens verzekeraar;

               huurder laat het gehuurde zo achter, dat deze behoorlijk beschermd zal zijn tegen beschadiging of vermissing;

               het kan zijn dat verhuurder schadevergoeding van iemand anders wil vragen. Het kan ook voorkomen dat een derde persoon vindt dat verhuurder hem een schadevergoeding moet betalen en dat verhuurder hier tegen in wenst te gaan. In dit soort gevallen moet huurder meewerken.

 1. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing van het gehuurde is huurder daarnaast verplicht:

               om melding te doen bij de politie ter plaatse;

               om zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen;

               om op geen enkele manier schuld te erkennen.

 1. Huurder moet verhuurder zo spoedig informeren over:

               dat er iets gebeurd is waardoor er schade aan, of schade met of door het gehuurde is gekomen, of dat dit soort schade best eens zou kunnen gaan ontstaan;

               het kapot gaan van het gehuurde;

               de vermissing van het gehuurde of van onderdelen/ toebehoren;

               dat huurder op een andere manier de macht over het gehuurde of over dat wat er bij hoort kwijt is geraakt;

               dat er beslag is gelegd op het gehuurde; en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd moet worden.

 

Artikel 11- Verplichtingen verhuurder

 1. Op het moment dat de verhuurder het gehuurde aan huurder meegeeft, heeft het gehuurde de overeengekomen accessoires en specificaties en ook de in Nederland verplicht gestelde uitrusting.
 2. Verhuurder stelt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan het gehuurde bevindt, wordt aangegeven.
 3. Verhuurder geeft huurder de vereiste documenten mee, voor de start van de huurperiode.
 4. Verhuurder inspecteert het gehuurde direct bij inlevering door huurder op eventuele schade. Dit geldt zowel bij inlevering van het gehuurde bij de eigen vestiging als bij inlevering van het gehuurde op een andere locatie.
 5. In geval van schade aan het gehuurde in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het gehuurde voor rekening van verhuurder.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

 1. Huurder is voor schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot het op het huurcontract vermelde eigen risico. Bij het gehuurde tot 3500 kilogram is het eigen risico in geval van bovenhoofdse schade maximaal € 1500,- .
 2. Als huurder een andere persoon het gehuurde laat gebruiken, bijvoorbeeld omdat deze persoon het trekkend voertuig bestuurt, is huurder aansprakelijk voor wat deze persoon doet of juist niet doet, Ook al hadden deze personen niet de instemming van huurder voor hun gebruik.

 

Artikel 13 – Gebreken aan het gehuurde en aansprakelijkheid van de verhuurder

Wanneer huurder aan verhuurder vraagt om gebreken op te lossen, moet verhuurder dit in principe doen. Dit hoeft niet als een gebrek echt niet verholpen kan worden. Het hoeft ook niet, wanneer huurder dit redelijkerwijs eigenlijk niet van verhuurder kan vragen, gelet op het geld dat verhuurder hiervoor zou moeten uitgeven.

 

 

 

 

Artikel 14 – Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten

 1. De overheid kan tijdens de huurperiode een sanctie of een maatregel opleggen en huurder moet dan voor de financiële gevolgen betalen tenzij sanctie buiten machte van huurder ligt.

 

Artikel 15 – Beslag op het voertuig, vanwege administratief- / civiel- / strafrecht

 1. Alle regels van de huurafspraak blijven bestaan, ook al is er beslag gelegd op het gehuurde. Zo moet huurder bijvoorbeeld de huur blijven betalen. Dit totdat het gehuurde weer bij verhuurder is teruggekomen, zonder een beslag. Dit geldt niet, als beslag is gelegd om iets dat in de risicosfeer van verhuurder ligt.
 2. Huurder betaalt de kosten vanwege zo’n beslaglegging.

 

Artikel 16 – Ontbinding van de huur

 1. Verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen en het gehuurde terugnemen op het moment dat:

               huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. 

               verhuurder van het bestaan van omstandigheden afweet die van zodanige aard zijn dat hij (als hij hiervan op de hoogte was geweest) de huurovereenkomst niet (op deze wijze) met huurder zou zijn aangegaan. In dat geval kan verhuurder een vergoeding van kosten, schade en rente blijven vragen.

 1. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om het gehuurde terug te geven.
 2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van huurder ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.

 

Artikel 17 – Klachten en Bemiddelingsregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verhuurder, op tijd nadat huurder heeft ontdekt dat er naar zijn mening iets niet goed is gegaan.

 

Artikel 18 – Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder

De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie.  Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder op sancties en maatregelen zoals bedoeld in art. 14 reageren, uitvoering geven aan deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder en bestuurder kunnen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal een dergelijk protest steeds worden gehonoreerd.

 

Artikel 19 – Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.